ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

 

 

   Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на физически лица – крайни потребители (“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване от физически лица – крайни потребители („Условията“). В случай че не сте съгласни с Условията, няма възможност да използвате Сайта. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

 

   ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

 

   С цел предоставяне на услугите (“Услуги”) в сайта www.konicavarna.com и мобилните версии и приложения (“Сайта”), Обектив 21 ООД („Ние“) с адрес на управление: ул. Марин Дринов №44, Варна 9000, ЕИК: 103589117 обработва данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с  настоящата Политика.

   При обработването на лични данни, Ние спазваме всички приложими към дейността ни нормативни актове по защита на личните данни, включително, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

 

   1. Групи лица, за които се обработват данни

 

Във връзка с предоставяните Услуги, Ние обработваме информация относно следните Субекти на данни:

     (а) физически лица, ползватели на Сайта с регистрация, като Клиенти;

     (б) физически лица, ползватели на Сайта без регистрация;

     (в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към Фото Коника Варна (Обектив 21 ООД);

     (г) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към Фото Коника Варна (Обектив 21 ООД).

 

   2. Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите

 

     2.1. Информация, която Вие предоставяте

 

   Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

       (а) Регистрация/Създаване на акаунт. Ползването на част от Услугите е възможно след регистрация. За да създадете собствен акаунт, е необходимо да въведете: име, фамилия, имейл адрес и парола

       (б) Данни, съхранявани във Вашия акаунт. Предоставяните от нас Услуги се състоят в осигуряване на възможност да създавате и/или съхранявате във Вашия акаунт информация като Ваши лични снимки, създадени от Вас чаши, календари и други персонализирани продукти в електронен вид съдържащи Ваши лични снимки и съответно да ги използвате и изпращате към Нас за изработка. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да съхранявате във Вашия акаунт в Сайта.

   Фото Коника Варна (Обектив 21 ООД) няма задължение и не следи за качената в профила на клиента информация и снимки. Предоставянето на такава информация е изцяло на риск и отговорност на предоставящото я лице.

   Други данни

   Фото Коника Варна (Обектив 21 ООД) може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Сайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.

 

     2.2. Данни, свързани с процеса на ползване на Услугите

 

Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.

    В Сайта се използват логове със следните цели:

        За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;

        За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;

        За развитие и подобряване на Услугите в Сайта;

        За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;

   Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електрони волеизявления).

   Лог за влизане в акаунт. Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Той се поддържа за период до 1 /една/ година, като съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес.

   Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.

   Бисквити

   За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквити.  

 

   3. Цели за обработване на лични данни

 

   Фото Коника Варна (Обектив 21 ООД) събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Услугите, които могат да бъдат:

Цели, необходими за сключването и изпълнението на договора за предоставяне на Услугите между Вас и Фото Коника Варна (Обектив 21 ООД);

Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица и Фото Коника Варна (Обектив 21 ООД);

Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие;

Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на Фото Коника Варна (Обектив 21 ООД).

Сключване и изпълнение на поръчка.

   Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на поръчката между Вас и Фото Коника Варна (Обектив 21 ООД), включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по предоставяне на Услугите, достъпни чрез Сайта. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

Легитимен интерес.

   Това са цели, свързани със законни интереси на Фото Коника Варна (Обектив 21 ООД) и/или трети лица като други потребители, Куриерски фирми, Представители на тях и др. Тези цели включват:

   Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.

   Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на Услугите.

   Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите.

   Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;

Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на Фото Коника Варна (Обектив 21 ООД), включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Законови задължения:

  Целите, свързани със спазване на законови задължения на Фото Коника Варна (Обектив 21 ООД), включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на Фото Коника Варна (Обектив 21 ООД) да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

  Изрично съгласие:

  Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

 

   4. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

 

   Тук можете да намерите информация за срока на съхранение на различните видове данни. При съхранението на данни, Ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

  •       
  •       Типове данни
  •       Период на съхранение
  •       Пояснения
  •  

   Регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес) и информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час, IP адрес)

   За целия период на поддържане на акаунта в Сайта и до 1 /една/ година от прекратяване на регистрацията.

   Данните Ви идентифицират, като страна по Договора за предоставяне на Услугите в Сайта. С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите и във връзка със ЗЕДЕУУ (виж по-долу), тези данни се съхраняват за период до 1 /една/ година след прекратяване на акаунта.

   

   Снимки ,Ваши проекти и файлове.

 

   До изтриването им от Вас, до прекратяване на регистрацията Ви или до 60 дни след качването на снимките или създаване на проекта.

   По отношение на файлове, качени  в акаунта Ви ( файлове, снимки и др.), Фото Коника Варна (Обектив 21 ООД) е доставчик на услуга по съхраняване на чужда информация (хостинг) и контролът върху съхранението на тази информация във Вашия акаунт е изцяло Ваш.  

   Съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ) Фото Коника Варна (Обектив 21 ООД) няма задължение да проверява и следи за противоправно съдържание или за извършване на противоправни дейности по отношение на тези данни. В случай, обаче, че Фото Коника Варна (Обектив 21 ООД) бъде уведомен за извършването на такава противоправна дейност или за такова противоправно съдържание или получи съответно нареждане от компетентен държавен орган може да възникне задължение да запази съответното съдържание независимо от евентуалното му изтриване или от изтриването на акаунта Ви (чл. 16 от ЗЕТ).

 

   Лог, удостоверяващ изпращането на поръчка

 

   (съдържа подател, дата и час, номер, без съдържанието на поръчката)

   За срок от 1 /една/ година. Поради изискванията на ЗЕДЕУУ логът се пази за срок от 1 /една/ година вкл. и при закриване на акаунт

    Поради това, че изпращането на поръчката представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна към Нас, съгласно ЗЕДЕУУ имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращането (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година.

   Моите поръчки (изпратените от Вас с прилежащото им съдържание).

За срок до 1 /една/ година; до изтриване от Ваша страна и/или закриване на акаунта.

   Поръчките се съхраняват за период до една година от датата на и са налични в секцията “Моите поръчки“. При изтриване на поръчката и/или закриване на акаунт преди този срок се изтрива цялото съдържание във връзка с тях, с изключение на номера на поръчката и лога, удостоверяващ изпращането, който се изтрива след изтичане на едногодишния срок (за повече информация виж предходната точка).

   Абонаменти за известия за промоции и нови услуги предлагани от нас

 

 

   За периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване и/или закриването на акаунта.

   Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови промоции, продукти и услуги, публикувани в Сайта. 

 

   Настройки

 

   До изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви. В случай че се съхраняват в бисквита, до 6 /шест/ месеца от последното ползване

   В тази категория попадат настройки като избор на език и др. под.

   Лог за влизане в акаунта (съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес)

   За период до 1 /една/ година от последното влизане или до закриването на акаунта.

   Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти.

   Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство).

    За период до 1 /една/ година.

   Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми и/или откриване на злонамерени действия.

   Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, входящи телефонни обаждания

   Корeспонденция, жалби и сигнали се съхраняват за срок до 5 /пет/ години.  

   С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към Наш фиксиран номер, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване. Предвид давностните срокове съгласно българското законодателство с цел разрешаване на възникнали спорове, тази информация се съхранява за период до 5 /пет/ години.

   

   Бисквити

 

   До 6 /шест/ месеца от последното ползване на Услугите

   За описание на използваните бисквити виж “Политика за използване на Бисквити”

 

 

   В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

 

Резервираност (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 30 дни.

 

   5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 

   Фото Коника Варна (Обектив 21 ООД) не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи.

   Съхранените в Сайта Ваши снимки и проекти са достъпни само за Вас, както и на наш оператор, отговарящ за изпълнението на поръчката.

   Настоящата Политика се отнася за съхранението и обработването на лични данни от Наша страна.

   

   5.1. Доставчици и подизпълнители

 

   Фото Коника Варна (Обектив 21 ООД) използва подизпълнители и доставчици на услуги. При работата си с подизпълнители и доставчици Фото Коника Варна (Обектив 21 ООД) изисква от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящите Политика и Условия.

   

       5.2. Трети лица

 

   Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на Фото Коника Варна (Обектив 21 ООД)  и/или други потребители на Услугите.

 

      5.3. Промяна на собственост

 

   В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

   

     6. Права по отношение на личните данни

 

   Регламентът предвижда следните права:

    

       6.1. Право на информираност.

 

   Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

 

       6.2. Право на достъп. Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.

   Такъв достъп можете да осъществите по всяко време, чрез предвидените във Вашия акаунт функционалности.

 

       6.3. Право на коригиране. Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

   Вие имате възможност да коригирате Вашите данни по всяко време през Вашия акаунт.

 

       6.4. Право на изтриване. Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение. Изтриване на качени снимки.

   Вие имате възможност да изтривате качените от Вас снимки съхранявани във Вашия акаунт по всяко време. Това не води до изтриване на вече изпратени, като поръчка снимки или други персонализирани фото продукти, съдържащи тези снимки. След изработването на всяка поръчка, снимките се изтриват автоматично от съответната машина.

 

   Закриване на акаунт

 

   В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт по всяко време, чрез предвидената за това функционалност.

 

     Важно: Ако желаете да изтеглите и съхраните данни, намиращи се във Вашия акаунт, е необходимо да направите това преди неговото закриване.

   След закриване на акаунта всички данни, част от него, се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период до 1 /една/ година се съхраняват:

   С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите, за период от 1 /една/ година след прекратяване на акаунта се съхранява информация за неговото сключване. Виж раздел “Срок на съхранение”

   Данните се заличават след изтичане на посочения срок. Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

   С цел подсигуряване на надеждността на услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (изтриване на данни) от всички резервни копия е 30 дни.

   

     6.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни. Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

     

     6.6. Право за уведомяване на трети лица. В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратор на Ваши лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

 

     6.7. Право на преносимост на данните. Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас и не касаят трети лица или „ноу хау“ на фирмата, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.  

Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от Сайта данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.

 

      6.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

При предоставяне на Услугите в Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.

 

     6.9. Право на оттегляне на съгласие. Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

При услуги като абонамента за обяви по имейл, абонирането за които става на базата на Вашето желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).

 

     6.10. Право на възражение. Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

 

      6.11. Право на жалба до надзорен орган. Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 

   7. ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

  Фото Коника Варна (Обектив 21 ООД) не носи отговорност за авторските права на качените от Вас снимки и текст, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

 

   8. ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

 

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправите към Длъжностното лице по защита на данните на Фото Коника Варна (Обектив 21 ООД):

 

Адрес за кореспонденция: ул. Марин Дринов 44, Варна 9000

Имейл: office@konicavarna.com

 

 

 

expand_less